IISJ Tokyo Bus Routes

Bus no.1 (From April 2016)
Morning: Keikyu Bus Stop (7:03)--> Kawasaki Minato machi(7:10) -->Kamata 1-8 Jonathans (7:25) --> Omori Nishi 1-8 Sukiya (7:26) --> Omori UniQlo (7:35) --> Omori Isuzu Byoin/Hospital (7:36)--> Shinagawa Highway Bustop(7:50)--> Ariake Tennis no mori (8:10) -- >Shinonome Beacon Tower(8:19)--> Shinonome Canal Tower (8:20)--> Tatsumi 1 chome (8:30)--> Minami suna 2 chome (8:40)--> School (8:55)

Afternoon : School (15:15)--> Minami 2 chome (15:25) --> Tatsumi 1 chome (15:38)--> Shinonome Beacon Tower (15:42) --> Shinonome Canal Tower (15:45)--> Ariake Circle K (15:50)--> Ariake Tennis no mori (15:51)--> Omori Isuzu Hospital (16:20)--> Omori Uni-Qlo (16:21)--> Omori Nishi 1-8 (16:22)--> Keikyu Bus stop (16:50)
Bus no.2 (From April 2016)
Morning : Funabori 7 chome (8:00)--> Funabori UFJ (08:12) --> Funabori 6 Chome (8:15) --> Funabori 5 chome (8:16) --> Matzue 5 chome (8:18)-->Funabori Bridge (8:20)--> Higashi Ojima Danchi 9 (8:30)--> Higashi Ojima Station East ( Komatsugawa Building No:9) (08:35) -->Ojima Tsutaya/Daiei (8:38) -->Ojima Lawson Tako Q(8:40) --> Ojima Mizuho/ Peacock Store (8:41) --> School (8:50)
Afternoon (2:00 pm) : Higashi Ojima (14:20) --> GU. Nishi Kasai (14:35) --> Seishincho (14:40)
Afternoon (3:00 pm) : School (15:15)-->Ojima Mizuho/ Peacock Store (15:25) --> Ojima Lawson Tako Q (15:27) --> Ojima Tsutaya/Daiei (15:29) --> Higashi Ojima UR 1 (15:34)--> Higashi Ojima Station East (Koban) (15:35) --> Funabori UFJ (15:44) -->Funabori 6 Chome (15:46) --> Funabori 7 chome (15:50)--> Funabori 5 Chome (15:52)--> Matsue 5 chome (15:54)--> Funabori Bridge (15:56)
Bus No.3 (From April 2016)
Morning : Nishi Kasai (08:02)-->Seishincho (08:10) --> Wakakusa Park (08:13)--> Nishi Kasai Konami 7-11 (08:18)--> Nishi Kasai McDonalds (8:20)--> Nishi Kasai G U (8:22)--> Kitasuna 5 chome (8:30) --> Komekikawa (bus stop) (8:35)--> Umibe 7 chome (8:40)--> School

Afternoon (3 pm):School (15:15)--> Onagigawa School (15:20)--> Kita Suna 5 chome bus stop (15:23) --> Kita Suna 5 chome Police Box (15:25)--> Nishi Kasai G.U (15:40)--> Nishi Kasai McDonalds (15:41)--> Nishi Kasai Konami (15:42) --> Seishincho 1 Chome (15:47)--> Wakakusa Park (15:50)-->Maruetsu (15:55)
Bus no.4 (From January 2016)
Morning : Akabane Kita 1 chome-11 (7:20) --> Kamidudo 4 chome-12 (7:36) --> Kami dudo 2 chome -25 (7:40) --> Sugamo Station (7:57) --> Todai Akamon mae (8:08) --> Higashi Ueno 1 chome 28 (8:18) -> Higashi Ueno 1 chome 23 (8:20) --> Midori (Sumida) 1 chome 19 (8:30)
Bus no.5 (From April 2016)
Morning : Ichikawa Shiohama (7:00)--> Shiohama Danchi (7:10)--> Gyotoku Ekimae (7:20) --> Myoden Shioyaki(7:30) --> Myoden BMW (7:35) -->Minami Shinozaki (7:50) --> Hirai Station (8:20) --> Hirai Danchi (8:25) --> Ojima Station (8:40) --> Ojima Mizhuho Bank (8:42) --> School (8:50)
Afternoon :School (15:15) --> Hirai Danchi (15:25) --> Hirai Station (15:35) --> Minami Shinozaki (15:50) --> Myoden BMW (16:05) --> Myoden Shioyaki (16:10) --> Gyotoku Ekimae (16:20) --> Shiohama Danchi (16:30) --> Ichikawa Shiohama (16:40)
Bus no.6 (From January 2016)
Morning : Tairamachi 1 chome-7 (6:55)--> Megurokumin campus (7:00)--> Tairamachi 2 chome-3 (7:05) --> Ebara 4 come-6 (7:15) --> Nishi Gotanda 1 chome-25 (7:20) --> Takanawa 4 chome-10 ( 7:30) --> Shibaura 4 chome (7:42) --> Aomi 2 chome-2 (8:00) --> Harumi 3 chome-7 (8:15) --> Toyoso 2 chome-5 (8:20)-> Edogawa 1 chome-14 (8:30) --> Kiba 2 chome-14 (8:40) --> Ojima 1 chome -21 (8:55) --> School
Afternoon :School --> Ojima 1 chome -21 (15:00) --> Kiba 2 chome-14 (15:15) --> Edogawa 1 chome-14 (15:30) --> Toyosu 2 chome-5 (15:35) --> Harumi 3 chome-7 (15:40)--> Aomi 2 chome-2 (15:48)--> Shibaura 4 chome (15:55) --> Takanawa 4 chome-10 (16:05) --> Nishi Gotanda 1 come-25 ( 16:20) --> Ebara 4 chome -6 (16:30) --> Tairamachi 2 chome-3 (16:45) --> Meguro Kumin campus (16:50) --> Tairamachi 1 chome-7 (16:55)
Bus no: 7 (From January 2016)
Morning : Arakawa 2 chome (7:35) --> Mikawa Shima (7:42) --> Nippori Stn Entrance SMBC (7:45) --> Moto Asakusa 3 chome 3 (8:00) --> Mizuji 2 chome -9(8:05) --> Torigoe (Okazu Yokote) (8:12) --> Torigoe Asahi Shimyoginko) (8:14) --> Kuramae 2 crossing (8:17) --> Mizuji 1 chome -1 (8:19)--> Mizuji 2 chome (Yamazaki Store) (8:22) --> Kotobuki 3 chome crossing (8:25) --> Umayabashi (8:26)--> Kinshicho/Kotobashi (8:35)--> Kameido UR housing (8:40)--> School (8.50)

Afternoon (3 pm) :School (3:15)--> Kameido UR housing (15:17) --> Kinshicho / Kotobashi (15:20)--> Umayabashi (15:36)--> Mizuji 2 chome (Yamazaki store ) (15:42)--> Mizuji 1 chome-1 (15:40) --> Torigoe (Okazu Yokote) (15:52)--> Mizuji 2 chome 9 (15:48) --> Motoasakusa 3 chome 3 (16:03)--> Nippori Stn Entrance SMBC (16:15) -->Mikawashima (16:25)
Bus No-8 (From April 2016)
Morning : Taito Shitaya 3-4 (7:30) --> Asakusa 2-26 (7:43) --> Kojima 2-6 (7:51) --> Kojima 2-13 (7:53) -->Kojima 1-13 (8:00)-->Torigoe 1-32 (8:04) --> Taito 2-23 (8:06) --> Taito 2-26 (8:07) --> Tatio 3-12 (8:08)--> Taito 3-43 (8:10) --> Taito 2-8 (8:14) --> Torigoe 1-7 (8:15) --> Torigoe 2-4 (8:17)--> Tachikawa 3-6 (8:30) --> School

Afternoon: School --> Midori 2-11 (15:25) --> Torigoe 1-27 (15:35) --> Kojima 2-6 (15:38) --> Kojima 1-13 (15:40) --> Torigoe 1-32 (15:42)--> Taito 2-23 (15:44)-->Taito 2-8 (15:47)--> Taito 2-26 (15:50)--> Taito 3-12 (15:52) --> Taito 3-40 (15:53)-->Taito 4-1 (15:55)--> Ueno 1-28(15:57)-->Higashi Ueno 1-23 (16:00)-->Tachikawa 6-81 (16:25)
Bus No:9 (From April 2016)
Morning : Shigashi Yaguchi (6:45)-->Mimami Kugahara (6:55)--> Mita 3 (7:30) --> Mita 4 (07:35) --> Ninohashi (7:40) --> Azabu 10 Ban (7:43)--> Ropongi Hill (7:47)--> Minami Aoyama (7:55) --> Akasaka 2 (7:58) --> Toyosu 3 (8:15) -->Toyosu 2 (8:18)--> Edogawa 2 (8:30) --> Shiohama 2(8:33) -->Kiba 5 (8:38) --> Shirakawa 3 (8:43) --> School

Afternoon : School -->Sarue (3:15)-->Shirakawa (3:20)--> Hamachiyo (3:25) --> Suitingu (3:27) --> Akashichiyo (3:35)--> Akabanebashi (3:50) --> Azabu 10(3:55)--> Ninohashi (3:58)--> Mita 3 (4:03) --> Mita 5(4:05)-->Shirogane Dai 4 (4:15)-->Moto Meguro (4:20)--> Himonya (4:25)--> Jiyugaoka (4:30)--> Kugahara (4:45)--> Shigashi Yaguchi (5:00)
Bus No: 10 (From April 2016)
Morning : Jiyugaoka (7:20)-->Himonya (7:30)--> Meguro (7:35)--> Shiroganedai (7:45)-->Tengenji (7:50)--> Akabanebashi (8:00)--> Tsukuda Ohashi (8:20)--> School (8:45)

Afternoon : School (16:15) --> Hamacho (16:30)--> Hachobori (16:35)--> Tsukuda Ohashi (16:40)--> Onarimon (16:50)--> Akasaka (17:00)--> Nogizaka (17:15)--> Roppongi Hills (17:20)--> Ninohashi (17:30)--> Tengenji (17:35) --> Meguro Station (17:45)--> Moto Keibajo (17:50)
Bus no: 11 (2016-2017)
Afternoon : 4:00 pm : School--> Shirakawa --> Toyocho YMCA --> Shinonome --> Odaiba --> Shonan 2 --> Shinagawa- station --> Jusco Shinagawa --> Higashi Shinagawa
Bus no: 12 (2016-2017)
Afternoon : 4:00 pm : School--> Taito-ku--> Minowa --> Ueno --> Sugamo --> Jujo